Centrum Polityki Publicznej

Udostępnij strone

Centrum Polityki Publicznej jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się analizą i monitorowaniem mechanizmów tworzenia, wdrażania i ewaluacji polityk publicznych. Celem działalności Centrum jest wsparcie procesu opracowania i realizacji skutecznych polityk publicznych z uwzględnieniem zasady dobra wspólnego oraz wartości i oczekiwań szerokiego grona interesariuszy. Centrum zajmuje się analizą problemów i wyzwań, jakie stoją przed władzami publicznymi, w szczególności analizą publicznych interwencji będących reakcją na obecne i przyszłe problemy.

Centrum jest także miejscem spotkań i wymiany poglądów pomiędzy badaczami, ekspertami, urzędnikami i liderami organizacji pozarządowych oraz przestrzenią inicjowania debat dotyczących reagowania władz publicznych na istniejące oraz przewidywane problemy i zagrożenia. Spotkania realizowane w ramach Obserwatorium Polityk Publicznych są także okazją do wypracowania rekomendacji do istniejących lub przyszłych polityk publicznych.
 

Misja

Działalność Centrum opiera się na założeniu, że rozwiązywanie problemów społecznych wymaga podejścia interdyscyplinarnego, łączącego dorobek socjologii, nauk politycznych, zarządzania publicznego, ekonomii czy nauk prawnych, a analizy polityk publicznych nie mogą ograniczać się wyłącznie do środowiska nauki, ale powinny być prowadzone z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację polityk publicznych, a także z udziałem partnerów społecznych (interesariuszy) reprezentujących organizacje pozarządowe, związki zawodowe czy przedsiębiorców.

 

Przedmiot badań

Wielość i złożony charakter problemów społecznych w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami obywateli i zainteresowanych środowisk wymagają ciągłego doskonalenia i profesjonalizacji działań publicznych.

Badania i analizy prowadzone przez interdyscyplinarny zespół badaczy wykorzystują innowacyjne podejścia i metody, pozwalając na lepsze zrozumienie czynników wpływających na jakość polityk publicznych i sformułowanie rekomendacji dla praktyków. Przedmiotem zainteresowania Centrum są zarówno polityki sektorowe, jak i horyzontalne (m.in. polityki ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, bezpieczeństwa publicznego).

 

Działalność dydaktyczna

Centrum prowadzi również działalność dydaktyczną w ramach programów kształcenia dla studentów studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych dla osób pracujących w administracji publicznej, ośrodkach badawczych, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach uczestniczących w planowaniu i realizacji polityk publicznych.

Efekty polityk publicznych zależą w decydującym stopniu od dobrze wykształconych specjalistów, posiadających zarówno pogłębioną wiedzę o zachodzących zmianach społecznych i ekonomicznych, jak i profesjonalne umiejętności wykorzystania metod analitycznych i zarządczych w celu przygotowania i implementacji skutecznych rozwiązań.

Programy studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych oparte są na najlepszych wzorcach wiodących uczelni zagranicznych i stanowią połączenie aktualnej wiedzy z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania i politologii z metodami jej praktycznego wykorzystania (umiejętności analizy złożonych problemów, planowania interwencji publicznych, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia dialogu społecznego czy wzmacniania odpowiedzialności za dobro publiczne).

Programy są efektem współpracy realizowanej w ramach porozumienia Collegium Civitas z Radbound University (Holandia), jednego z wiodących uniwersytetów oferujących programy nauczania z zakresu administracji publicznej i polityk publicznych, posiadającego europejską akredytację studiów Master of Public Administration.

 
Dyrektor Centrum: Dr Robert Sobiech