AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA – model podnoszenia podstawowych umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych Seniorek i Seniorów 60+

Udostępnij strone

Collegium Civitas testuje model wsparcia pt. „AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA – model podnoszenia podstawowych umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych Seniorek i Seniorów 60+” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji działań w ramach testowanego modelu wparcia: od 2021-02-01 do 2022-02-28
Wartość grantu: 434 047,10 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w grant: 409 263,01 zł

Celem głównym testowanego modelu jest podniesienie wśród uczestników tj. grupy 50 seniorów w wieku 60+, do 28 lutego 2022 roku, umiejętności podstawowych dotyczących umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych co w efekcie przyczyni się do zwiększenia komfortu życia i samodzielnego radzenia w życiu codziennym, odzyskania poczucia kontroli nad własnym życiem.

Grupę docelową testowanego przez Collegium Civitas modelu edukacyjnego stanowią osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, na różnym poziomie edukacji, posiadające umiejętności cyfrowe, rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencji społecznych na poziomie nie wyższym niż 3 PRK. Uczestnikami testowania będą przede wszystkim Słuchacze/ki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas w W-wie oraz Tłuszcza w woj. mazowieckim, ale również inne osoby zainteresowane, o zdiagnozowanych lukach kompetencyjnych.

Stworzony trójetapowy model edukacyjny stanowi odpowiedź na zdiagnozowane luki kompetencyjne i tym samym ma przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu, mając na uwadze fakt, że niesamodzielność/niedostateczna samodzielność i aktywność społeczna osób w wieku 60+ nie musi być jedynie skutkiem przewlekłej choroby/nie pełnosprawności, ale niedoborów umiejętności w zakresie umiejętności cyfrowych i powiązanych z nimi kompetencji społecznych.

Testowanie modelu umożliwi sprawdzenie czy wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do codziennych czynności życiowych Seniorów/rek  przyczyni się do podniesienia standardu ich życia i swobodnego adaptowania ich w kolejnych etapach starości. Model uwzględnia potrzebę continuum rozwojowego i likwidacji bariery przejścia między aktywnością (np. zawodową i społeczną) okresu „pre-senioralnego”, a „biernością” senioralną (np. samotnością), na kolejnych etapach życia.

Dodatkowo, sprawdzone zostanie czy nabyte umiejętności umożliwią Seniorom/kom przyjmowanie nowych ról społecznych, stawanie się „dawcami wsparcia” dla członków swojej społeczności np. sąsiadów, i transferowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Koordynator grantu: Aleksandra Paliwoda-Kozłowska aleksandra.paliwoda@civitas.edu.pl

 

 

Aktualności

Wkrótce więcej informacji

Harmonogramy

Dokumenty do pobrania

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).