Studia społeczno-polityczne z Pracodawcą

Udostępnij strone

 

Studia społeczno-polityczne z Pracodawcą

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału edukacyjnego Collegium Civitas jako uczelni kształcącej absolwentów i absolwentki zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W szczególności zakłada on rozwój współpracy CC z pracodawcami w zakresie kształtowania i realizacji programów studiów, organizacji staży i praktyk, monitoringu i informacji na temat bieżących potrzeb rynku pracy, a także wszechstronne wsparcie procesu wchodzenia absolwentów i absolwentek CC na rynek pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do listopada 2015 roku.

Na projekt składają się następujące działania:

1. Uruchomienie i realizacja we współpracy z partnerami-pracodawcami nowych specjalizacji interdyscyplinarnych na studiach II stopnia:

Nowe specjalizacje interdyscyplinarne w Collegium Civitas odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy w odniesieniu do absolwentów studiów społeczno-politycznych.

Specjalizacje interdyscyplinarne:
• Nowe Media – w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – rekrutacja zakończona.
• Badania Społeczne i Rynkowe w Praktyce – w partnerstwie z Millward Brown SMG/KRC – rekrutacja zakończona.
• Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej – rekrutacja zakończona.

Programy nowych studiów dostarczają wszechstronnej wiedzy socjologicznej i politologicznej, a także uniwersalnych kompetencji i specjalistycznych umiejętności, w tym wykorzystywania narzędzi ICT oraz wyszukiwania i przetwarzania informacji. Specjalizacje realizowane są we współpracy z pracodawcami i praktykami, którzy uczestniczą w opracowywaniu programów nauczania, prowadzą zajęcia i warsztaty, konsultują prace magisterskie oraz uczestniczą w programach stażowych dla najlepszych studentów i studentek.

2. Uruchomienie i realizacja nowej specjalności dziennikarskiej na studiach I stopnia:

• Dziennikarstwo Internetowe – rekrutacja zakończona.

Specjalność pozwoli na zdobycie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w nowych mediach, w tym wiedzy i umiejętności z zakresu narzędzi nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i sposobów wykorzystywania ich potencjału informacyjnego, komunikacyjnego i marketingowego.

3. Rozwój Centrum Karier Collegium Civitas oraz współpracy CC z pracodawcami:

Zadaniem Centrum Karier CC jest wszechstronne wsparcie studentów i studentek CC oraz absolwentów i absolwentek uczelni w kształtowaniu i rozwoju ich kariery zawodowej. W tym celu Centrum Karier CC rozwija wielokierunkową współpracę z potencjalnymi pracodawcami: instytucjami publicznymi, firmami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych działań Centrum Karier CC należą:

• realizacja szkoleń i warsztatów dla studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, rozwoju „umiejętności miękkich”, równości szans na rynku pracy;
• przygotowanie spotkań panelowych z przedstawicielami partnerów, pracodawcami oraz absolwentami/absolwentkami, mających na celu prezentacje zmieniających się potrzeb rynku pracy;
• organizacja indywidualnych konsultacji z psychologiem pracy oraz doradcą zawodowym dla studentów i studentek CC stawiających pierwsze kroki w karierze zawodowej;
• uruchomienie interaktywnej strony internetowej Centrum Karier Collegium Civitas.

4. Realizacja zajęć fakultatywnych dla studentów I roku Collegium Civitas „Podstawy matematyki dla nauk społecznych”:

Semestralne zajęcia pozwalają zdobyć umiejętności niezbędne w dalszych etapach studiów społeczno-politycznych oraz ugruntowują podstawowe kompetencje matematyczno-analityczne – ważne z punktu widzenia pracodawców. Ponadto stanowią wprowadzenie do przedmiotów statystycznych, istotnych w podstawowych programach studiów społeczno-politycznych.

5. Wsparcie studentek i studentów niepełnosprawnych w procesie nauki:

Collegium Civitas kieruje się w swojej działalności standardami polityki antydyskryminacyjnej i stawia sobie za cel stworzenie przyjaznej atmosfery wszystkim studiującym, w tym osobom niepełnosprawnym. Uczelnia prowadzi aktywne działania na rzecz równości w procesie kształcenia, które obejmują m.in.:

• utworzenie stanowisk nauki dla osób niedowidzących i niewidomych;
• zatrudnienie psychologa specjalizującego się w pracy z osobami niepełnosprawnymi – możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego, wspierania procesu nauki oraz szeroko pojętego wsparcia psychologicznego;
• dostosowanie strony internetowej Collegium Civitas do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

Partnerzy projektu:

millward brown logo   Millward Brown (dawniej z Millward Brown SMG/KRC) – lider badań rynku i opinii w Polsce oraz na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Millward Brown realizuje badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej. Priorytetem w działalności badawczej jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy www.millwardbrown.com;

CAL_logo Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) – od 2000 roku ogólnopolska organizacja NGO, zajmująca się wypracowywaniem, badaniem, wdrażaniem i promocją różnych form lokalnej aktywności obywatelskiej, tworząca i realizująca programy edukacyjne wspierające aktywizację i rozwój społeczności lokalnych www.cal.org.pl;

 

iab_logo_1_   Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – największe w Polsce stowarzyszenie firm, portali i wortali internetowych, sieci reklamowych, agencji interaktywnych, działające od 2000 r. na rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym www.iabpolska.pl.

 

KONTAKT

Koordynatorka projektu:
dr Xymena Bukowska: xymena.bukowska@civitas.edu.pl

Koordynator Administracyjny:
Piotr Łochowski

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).