PROJEKT E.U.R.O.P.E. – European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education, Europe for Citizens

Udostępnij strone

Collegium Civitas, otrzymało grant na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego” programu „Europa dla Obywateli”. W odpowiedzi na konkurs, organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy nadesłały blisko 430 aplikacji. Nagrodzono niespełna trzydzieści z nich, wśród nich projekt Collegium Civitas, które jako jedyny podmiot z Polski wygrało swój projekt.

Projekt był realizowany w partnerstwie z organizacjami z Polski (Fundacja „Sławek”), Węgier i Grecji.

Celem projektu E.U.R.O.P.E. jest wzmocnienie europejskiej identyfikacji więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne. Zostanie to osiągnięte poprzez szkolenia i warsztaty kreatywne dla ww. grupy oraz poprzez seminaria upowszechniające skierowane do organizacji trzeciego sektora oraz administracji odpowiedzialnej za więziennictwo i kształcenie młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością.

Projekt wzmocni kapitał społeczny Collegium Civitas poprzez działania na rzecz grup defaworyzowanych oraz dzięki nawiązaniu trwałych relacji ze środowiskiem organizacji społecznych wspierających więźniów i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Od października 2015 roku Collegium Civitas wraz z organizacjami partnerskimi zorganizowało w tym celu:

  • szkolenia dla stu dziesięciu osób ze służby więziennej i osób zainteresowanych pracą z więźniami w Atenach (4 -7 czerwca),  Budapeszcie (25-28 czerwca) i  Warszawie (4-7 lipca).
  • warsztaty dla osiemdziesięciu wolontariuszy, aktywistów i pracowników organizacji pozarządowych pracujących z więźniami (7-10 kwietnia), Atenach (18-21 kwietnia) i Budapeszcie (7-10 maja).

Szkolenia i warsztaty były okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie metod pracy z więźniami oraz problemów dyskryminacji i wykluczenia. Trenerami i ekspertami spotkań była kadra naukowa Collegium Civitas: prof. dr hab. Paweł Dobrowolski, prof. dr hab. Rafał Pankowski i Ryszard Michalczyk, przedstawiciele partnerskich organizacji Dafni Kalafati, Niovi Stavropoulou, Kelly Litza, Mercedes Mészáros, Kornel Posa, Dávid Csizovszki, Andras Giba,  Lidia Lindner, Żaneta Łagodzińska, Marek Łagodziński, Krzysztof Łagodziński, oraz trenerzy i trenerki Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis” (Zuzanna Piechowicz, Maciej Sopyło) i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”: Stanisław Czerczak, Anna Tatar i Maria Thun-Janowska.

Kluczowym elementem projektu była praca z więźniarkami/więźniami oraz zagrożonymi wykluczeniem. Warsztaty dla nich prowadzone były we wszystkich trzech krajach realizacji projektu o objęły trzysta dwadzieścia więźniarek/więźniów i ponad osiemdziesięciu młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, włączającymi uczestników/uczestniczki i pozwalającymi im wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie. Przeprowadzili je, według przygotowanych we współpracy z organizacjami partnerskimi scenariuszy, aktywiści i wolontariusze. Zajęcia dotyczyły wszystkich trzech obszarów tematycznych projektu: problemu wykluczenia i dyskryminacji, praw człowieka oraz wiedzy o Unii Europejskiej oraz kompetencji zawodowych na wspólnym rynku pracy.

Projekt podsumowała dwudniowa konferencja w Warszawie.

 

RAPORT Z PROJEKTU (pdf do pobrania)

 

Projekt był realizowany w okresie: 1 października 2015 – 31 marca 2017

Koordynator projektu: Aleksandra Borek, aleksandra.borek@civitas.edu.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Adam Bodnar objął Honorowym Patronatem RPO projekt „E.U.R.O.P.E.”. Podkreślił uznanie dla dorobku naszej uczelni oraz popiera projekt, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu. 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).