„Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych” – program rozwoju Collegium Civitas

Udostępnij strone

 

„Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych”
– program rozwoju Collegium Civita

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OFERTA STUDIÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

Specjalizacje magisterskie na kierunku Politologia:

  • Studia Azjatyckie – Asian Studies – rekrutacja zakończona
  • Analiza Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego – rekrutacja zakończona
  • Zarządzanie Integracją Międzykulturową – rekrutacja zakończona
  • Dziennikarstwo Ekonomiczne – rekrutacja zakończona
  • Polityki UE w Praktyce – rekrutacja zakończona

Nowe specjalizacje magisterskie [Oferta edukacyjna]

Warunkiem efektywnego uczestnictwa Polski w różnorodnych strukturach i procesach zachodzących na arenie międzynarodowej jest przygotowanie specjalistów dysponujących odpowiednią wiedzą oraz kompetencjami dostosowanymi do współczesnych wyzwań globalizacji i zmian cywilizacyjnych. Uczelnia uruchamia w ramach projektu pięć nowych, atrakcyjnych specjalizacji magisterskich na kierunku Politologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym):

• Studia Azjatyckie
• Analiza Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego
• Zarządzanie Integracją Międzykulturową
• Polityki UE w Praktyce
• Dziennikarstwo Ekonomiczne

E-learning  w nauczaniu [Serwis e-learningowy]

W ramach projektu studenci Collegium Civitas mogą wziąć udział w zajęciach prowadzonych metodą blended-learning. Jest to nowoczesna, przyjazna studentom forma nauczania łącząca elementy nauczania tradycyjnego (stacjonarnego) i nauczania na odległość (e-learning). Połączenie tych dwóch form jest optymalnym rozwiązaniem dla studentów pracujących lub dojeżdżających na studia, ponieważ umożliwia słuchaczom i słuchaczkom zarówno bezpośredni kontakt z wykładowcami, jak i bardziej elastyczne gospodarowanie czasem. Blended-learning to nauczanie komplementarne, które daje możliwość elastycznego organizowania całego procesu kształcenia, podnoszące komfort i efektywność nauki.

Rozwój kadry akademickiej Collegium Civitas

Jednym z priorytetów projektu jest efektywne i kompleksowe wsparcie kadry dydaktycznej Collegium Civitas obejmujące rozwój różnorodnych kompetencji dydaktycznych, wzbogacenie warsztatu dydaktycznego i rozwoju naukowego. W celu utrzymania i rozwoju wysokiego poziomu oraz jakości kształcenia w ramach projektu uczelnia będzie organizować: Specjalistyczne szkolenia i warsztaty, które wyposażą kadrę CC w niezbędne w pracy nowoczesnego dydaktyka umiejętności praktyczne, m.in.:

• e-learning w nauczaniu,
• kurs retoryki i sztuki prowadzenia dyskusji,
• warsztaty umiejętności prowadzenia warsztatów,
• szkolenia nt równości szans kobiet i mężczyzn w środowisku akademickim.

Wizyty studyjne

Każdego roku kadra dydaktyczna może wyjeżdżać na wizyty studyjne do uczelni współpracujących z Collegium Civitas, instytucji Unii Europejskiej i organizacji zajmujących się współpracą międzynarodową. Wyjazdy takie dają możliwość zapoznania się nowymi programami studiów, ciekawymi metodami kształcenia stosowanymi na uczelniach zagranicznych, jak również dają możliwość pogłębienia wiedzy z danej dziedziny.

Szczegółowe informacje udzielane są w:
Biurze Projektów Unijnych Collegium Civitas,
PKiN, piętro XI, pokój 1108
bądź pod numerem telefonu: (22) 656 71 34.

Dokumenty do pobrania
1. Wniosek o wizytę studyjną
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Zakres danych osobowych
4. Oświadczenie

Staże w ośrodkach zagranicznych

Co roku, w ramach projektu, dydaktycy nowych specjalizacji mogą wyjeżdżać na staże do wybranych przez siebie ośrodków akademickich w Europie i na świecie. Celem wyjazdu stażowego jest podniesienie umiejętności przydatnych w pracy dydaktycznej i wiedzy w dziedzinie tworzenia i prowadzenia programów studiów, jak również własny rozwój naukowy.

Stypendia naukowe dla młodych doktorów

To forma wsparcia adresowana do młodych doktorów Collegium Civitas (osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i jednocześnie obroniły pracę doktorską w okresie ostatnich 5 lat). Mogą oni ubiegać się o roczne stypendia naukowe, które pozwolą stypendystom pogłębić wiedzę w dziedzinach ich specjalizacji znacząco wpłyną na rozwój ich kompetencji merytorycznych i podniosą jakość procesu dydaktycznego.

Stypendia naukowe dla Profesorów Wizytujących

To forma wsparcia adresowana do Profesorów z Polski i z zagranicy, która pozwoli pogłębić wiedzę w dziedzinach naukowych zainteresowań, podnieść kompetencje merytoryczne własne, jak również środowiska naukowego Collegium Civitas przyczyniając się jednocześnie do podniesienia jakości procesu dydaktycznego.

Wyniki konkursu o stypendium naukowe dla profesorów wizytujących. Lista osób, którym zostało przyznane stypendium naukowe w konkursie „ Stypendium dla profesora wizytującego” na rok akademicki 2014/2015:

Dr Stefania Bernini
Dr hab. Dariusz Rott
Dr Natalya Ryabinska
Prof. Jan Pakulski
Prof. CC Alexsandra Richie

Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym [Psycholog pracy/doradca zawodowy CC]

W Collegium Civitas od lat prowadzone są zajęcia w grupach integracyjnych. Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i chcąc poprawić ich komfort nauki wyposażyła sale dydaktyczne, w ramach projektu, w specjalistyczne stanowiska nauki. Studenci niepełnosprawni i dydaktycy prowadzący zajęcia w grupach integracyjnych będą mogli stale korzystać z pomocy psychologa. Dodatkowo wykładowcy, co roku, mogą uczestniczyć w kursach z zakresu prowadzenia zajęć w grupach integracyjnych. Szkolenie łączy w sobie zagadnienia z zakresu podstawowych technik komunikacji, narzędzi i zasad wczesnej interwencji, a także sposobów kreatywnych metod rozwiązywania problemów ze studentami. Szkolenie realizowane jest z wykorzystaniem metod nastawionych na interakcję i aktywność uczestników. Podczas szkolenia wykorzystywane są różne formy pracy z grupą, tj. dyskusje, symulacje, analiza przypadku.

KONTAKT

Koordynator Projektu
Łukasz Krajnow: lukasz.krajnow@civitas.edu.pl

Zastępca Koordynatora Projektu
Anna Sieradzka: anna.sieradzka@civitas.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).