Collegium Młodych Talentów

Udostępnij stroneCollegium Civitas w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „Collegium Młodych Talentów”.

Wartość projektu: 304 725,00 zł

Dofinansowanie z UE: 256 822,23 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych tak, by odpowiadały potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla 312 dzieci w wieku 6-12 lat (klasy 1-6 szkoły podstawowej). Efektem projektu będzie rozwijanie u dzieci kompetencji pozwalających na rozbudowanie ciekawości poznawczej, stymulowanie ich rozwoju intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowanie do twórczego myślenia, propagowanie kultury innowacyjności w atmosferze pozwalającej na zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. W zajęciach udział wezmą uczniowie i uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym i Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J.Ch. Andersena nr 318 w Warszawie. Projekt realizowany będzie w terminie od 16 lipca 2018 do 15 listopada 2019 r.

Projekt zakłada realizację 3 poziomów Collegiów (Żaka, Kadeta, Juniora), dostosowanych merytorycznie i metodologicznie do grup wiekowych. W ramach Collegiów dzieci odbędą zajęcia w formie warsztatów w swoich szkołach, w Collegium Civitas oraz w instytucjach kultury bezpośrednio związanych z programami opracowanymi przez Rady Metodyczne.

Uczestnictwo w warsztatach wykształci w dzieciach min. 3 kompetencje:

  • umiejętność rozumienia (ang. literacy)
  • przedsiębiorczość
  • krytyczne myślenie
  • rozwiązywanie problemów
  • umiejętność pracy zespołowej w kontekście budowania środowiska pracy.
** Uczestnikom spoza Warszawy i ich opiekunom zostanie zapewniony transport, wyżywienie (lunch i przerwa śniadaniowa\kawowa).

Koordynator projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@www.civitas.edu.pl

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI I ANIMATORÓW

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (do pobrania)

Projekt realizowany przy wsparciu Instytucji Kultury:

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).