English is Easy czyli Edukatorzy w Działaniu

Udostępnij strone

 

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049412).

 

Okres realizacji projektu: 1.11.2018r. – 31.10.2019r.
Wartość projektu: 83 945, 60 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 83 945, 60 zł.

 

Celem projektu pt. „English is easy czyli Edukatorzy w działaniu” jest podniesienie kompetencji językowych kadry administracyjnej i merytorycznej uczelni w zakresie realizacji III misji uczelni tj. Rozwoju UTW i pozazawodowej edukacji osób dorosłych, co przełoży się na zwiększenie skuteczności działań edukacyjnych i aktywizacji osób dorosłych (przygotowywanie i realizacja projektów międzynarodowych LLL oraz umiędzynaradawiania UTW).

 

Wzmocnienie narzędzi oraz metod pracy kadry Collegium Civitas przełoży się na:
– jakość oraz rodzaj działań podejmowanych w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie aktywności społecznej słuchaczy oraz słuchaczek UTW
– wzbudzi empatię i zrozumienie w stosunku do innych grup etnicznych, mniejszości narodowych i osób obcego pochodzenia.
– wzmocni świadomość społeczną w pryzmacie zmian pokoleniowych
– zwiększy udział seniorów w europejskim życiu społecznym i kulturalnym poprzez aktywny udział w przygotowaniu i realizacji projektów międzynarodowych.

REGULAMIN REKRUTACJI

 

MATERIAŁY:

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).