Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas

Udostępnij strone
Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2022-08-15

Wartość projektu: 7 152 149,23 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 027 831,37 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Collegium Civitas poprzez rozwój kształcenia w obszarach ważnych na rynku pracy, polegający na podniesieniu kompetencji zawodowych studentów, wzroście jakości zajęć dydaktycznych przedstawicieli kadry akademickiej Collegium Civitas, rozwoju kompetencji zarządczych przedstawicieli kadry kierowniczej, wzroście kompetencji merytorycznych członków kadry administracyjnej oraz przeprowadzeniu usprawnień procesowych i rozwoju infrastruktury informatycznej uczelni.

Główny cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  • utworzenie nowych programów kształcenia i wprowadzenie nowych elementów dydaktyki, w nowym, dotychczas nierealizowanym zakresie;
  • realizację szerokiego spektrum działań wzmacniających kompetencje studentów;
  • zwiększenie jakości prowadzonych zajęć dla studentów, dzięki zdobyciu przez kadrę dydaktyczną nowych kompetencji i umiejętności;
  • rozwój narzędzi informatycznych wspierających i optymalizujących procesy funkcjonowania Collegium Civitas;
  • poprawę jakości zarządzania uczelnią, dzięki poniesieniu kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych.

Kontakt z Działem Koordynacji Projektów:
e-mail: projekty@civitas.edu.pl
telefon: 22 656 71 34, 22 656 71 36

 
ZADANIA: