KRASZEWSKA Magdalena, dr inż.

Udostępnij strone

Ekonomistka, zajmuje się tematyką marketingu żywności, zachowań konsumenckich oraz zagadnieniami innowacyjności konsumentów i przedsiębiorstw. Uczy w języku angielskim przedmiotów z zakresu marketingu żywności i zachowań konsumenckich. Jej pasją dydaktyczną jest rozwijanie u studentów i młodej kadry naukowej kompetencji akademickich (scientific writing, public speaking, academic reading, critical thinking). W Collegium Civitas prowadzi zajęcia z Academic Writing i Study Skills.

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

ekonomia, ekonomika konsumpcji

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Collegium Civitas – adiunkt

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa:
• 2003 – Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (Dronten Agricultural Professional University) – tytuł naukowy – ing (inżynier), dziedzina Intenrational Food Chain Management
• 2004 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, tytuł magister, dziedzina ekonomia
Doktorat:
Uczelnia lub placówka naukowa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania zachowań konsumentów wobec innowacji na przykładzie rynku owoców i przetworów owocowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:
• 2005-2010 ISAFruit, Integrated Project, 6 Program Ramowy, Project no.: 016279, junior researcher
• 2008-2010 – Vasco da Gama Project, w roli specjalisty ds zachowań innowacyjnych konsumentów.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BIZNESOWYCH/ DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE:

• Współpraca z przemysłem spożywczym w zakresie tworzenia i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów spożywczych.

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:
Artykuły w języku angielskim
• Van t’Riet, J., Onwezen, M. C., Bartels, J., van der Lans, I. A. and Kraszewska, M. (2014) “Marketing novel fruit products: Evidence for diverging marketing effects across different products and different countries” Journal of Food Products Marketing (przyjęty, w druku).
• Kraszewska M., Sijtsema, S. J., Jesionkowska K., Konopacka D. (2012) „Application of the House of Quality – Consumer Oriented New Product Development”, Scripta Horticulturae, vol. 16, 41-54.
• Kraszewska M., Zając J., van der Lans I.A., Jasiulewicz A., van den Berg I. and Bolek A., (2009) “Role of product characteristics for the adoption of fruit and fruit product innovations” Journal of Horticultural Science & Biotechnology vol.84, 28–33.
• Kraszewska M., Bartels J., (2008) “A theoretical framework for consumer willingness to adopt novel food products” [in:] Increasing Fruit Consumption to Improve Health. Isafruit Forum., Scripta Horticularae, vol. 8, 27-40.
• M. Kraszewska, (2008) “Fruit innovations characteristics as crucial factor influencing acceptance of innovative fruit products by consumers – focus group interviews’ results”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa – Poznań.

Artykuły w języku polskim
• M. Prosińska, „Zmiany na rynku produktów żywnościowych”, Handel Wewnętrzny numer specjalny, „Konsumpcja żywności – zwyczaje, uwarunkowania, trendy”, Warszawa 2006, Wydawnictwo SGGW.
• M. Prosińska, „Innowacje w sektorze spożywczym”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa – Poznań 2006.
• J. Gołębiewski, M. Prosińska, ”Stan i kierunki rozwoju sektora kwiatów w Polsce”, w „Kwestia agrarna w Polsce i na świecie”, Wydawnictw SGGW, Warszawa 2005.

Rozdziały w monografiach naukowych
• Kraszewska M., “Determinanty akceptacji innowacji przez konsumentów na rynku owoców I produktów owocowych – przegląd literatury”, w „Konsumenci a innowacje na rynku owoców”, red. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
• Kraszewska M., “Wykorzystanie wybranych narzędzi badawczych do badania innowacyjności konsumentów – aspekty metodologiczne”, w „Konsumenci a innowacje na rynku owoców”, red. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
• Kraszewska M., “Komunikacja a akceptacja innowacji na rynku owoców i produktów owocowych w czterech krajach europejskich – wyniki badań jakościowych”, w „Konsumenci a innowacje na rynku owoców”, red. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
• M. Prosińska, „Innowacje w sektorach produkcji i dystrybucji żywności”, rozdział w „Perspektywy rozwoju systemów marketingowych produktów roślinnych” red. J. Gołębiewski, Warszawa 2007, Wydawnictwo SGGW.

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Marketing Fundamentals (CC)
• Academic Writing and Study Skills (CC)
• Academic Reading
• New Product Development and Consumer Innovativeness
• Consumer Behaviour
• Effective Communication and Dealing with Conflicts
• Public Speaking and Presentation